กรมชลฯจับมือกับสถาบันการศึกษาจัดสัมมนาปิดโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 กรมชลประทานร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT) จัดสัมมนาปิดโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับแบบจำลองต่อไป โดยมี นาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 220 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

นาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากกว่าร้อยละ 80 กรมชลประทานจึงร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 22 จังหวัด โดยการพัฒนาโปรแกรมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับระบบพยากรณ์น้ำท่วม ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบอื่น ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์นี้ จะใช้ข้อมูลสถิติที่ผ่านมาที่มีทั้งแบบจำลองการไหลของน้ำและแบบจำลองในการแปลงปริมาณน้ำฝนเป็นปริมาณน้ำท่า โดยจะนำผลในแต่ละปีมาศึกษาเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบพยากรณ์น้ำท่วมน้ำนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำ เพราะขณะนี้สามารถนำไปใช้พยากรณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 วัน ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเตรียมการรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที และสามารถอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบหากเกิดกรณีน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมยังได้พัฒนา web site เพื่อนำเสนอผลการพยากรณ์โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ