ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 6-9 ต.ค. 2551

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 6- 9 ต.ค. 2551 และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เรือนรับรองโครงการชลประทานสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง) ตำบล เฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน นาย ทรรศนันทน์ เถาหมอ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8นายจรันเจาลาผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์และข้าราชการกรมชลประทานเฝ้าฯรับเสด็จ