การประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทานนั้นได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาเป็นลำดับ โดยเมื่อพ.ศ. 2498 แผนกประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้สังกัดกองแผนงานและงบประมาณ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบงานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการงานถ่ายภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และวิดีโอ มีห้องสมุดภาพนิ่ง และวิดีโอ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ต่อมาในปี 2545 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้จัดจ้างบริษัทเอกชนจัดทำแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2545-2548 ขึ้น โดยจัดสัมมนาเรื่อง “ เขาว่ากรมชลประทานเป็นอย่างนี้” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนั้นได้ทำการวิจัยสำรวจทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย ภายในและภายนอก ที่มีต่อกรมชลประทานและฝ่ายประสัมพันธ์และเผยแพร่ และจัดอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทั่วประเทศ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ครั้งแรกของกรมชลประทานขึ้น

 

ในปีงบประมาณ 2547 อธิบดีกรมชลประทานมีนโยบายให้ทุกกองและสำนักหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประชาสัมพันธ์ กรมชลประทานขึ้น และมอบหมายให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน และคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานชลประทานระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกระจายสู่ภูมิภาคทั่วประเทศอย่างจริงจัง ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้งานประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทานเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนาย สามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวในการประชุมก่อตั้งคณะกรรมการบริหารงานประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ว่า “......กรมชลประทานจะไม่ตั้งใจทำงานอย่างเดียวเช่นที่ผ่านมาในอดีต แต่งานทุกชิ้นที่เราทำจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้.....”

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน โทร./โทรสาร 0 2243 6926

email : ridnews@yahoo.com , nuchjanart@yahoo.com