ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
โทร 02-2410965 โทรสาร 02-2436926

โครงการคลองลัดโพธิ์ฯ กับการป้องกันน้ำท่วม

 

 

เขื่อนขุนด่านฯ กับการช่วยเหลือน้ำท่วม