ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้จัดทำแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ. ศ. 2546 - พ. ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อให้หน่วยงานระดับนโยบายและปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมความพยายามในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ด้วยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึง การทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ คือ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

- เพื่อให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคโดยใช้แผนปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นแนวทางที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ ลดปัญหาการซ้ำซ้อนและขัดแย้ง และช่วยให้การใช้งบประมาณ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่เพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนกับการทำงานของกรมชลประทาน สร้างความเข้าใจที่ดีและเห็นด้วยกับโครงการต่าง ๆ ของกรมชลประทาน

- สามารถใช้เป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติได้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมานด้านการประชาสัมพันธ์

ในส่วนของการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของการ บูรณาการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการโดยระดมทรัพยากรด้านสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคที่มีอยู่ ด้วยการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยการวางกิจกรรมและดำเนินการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมรองให้สอดคล้องกับแนวความคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ตลอดจนภารกิจและบทบาทของหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน

- บริหารจัดการการใช้สื่อต่าง ๆ และกิจกรรมในระบบอื่นอย่างผสมผสาน (Integrated Communications) ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเฉพาะกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคลหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความแตกต่างในการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ความตื่นตัวที่จะเข้ามาเป็นภาคีของการพัฒนาเพราะได้รับข้อมูล ข่าวสารที่กระตุ้นในการตัดสินใจ (Decisional Utility) ตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทาน

- ดำเนินแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบการจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดบทบาท และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง และองค์กรประชาชน มีการทบทวนภารกิจของหน่วยงานกลาง ประสานการวิเคราะห์ 3 มิติ คือ ด้านพื้นที่ ภารกิจหลักของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

- สร้างระบบติดตามประเมินผล สร้างตัวชี้วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ จัดทำระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติการระยะต่อไป และมีการวัดผลกระทบสุดท้ายของการประชาสัมพันธ์ในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวัดประสิทธิภาพองค์กร และวัดสภาพการณ์ที่เป็นจริงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

- ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ควรจัดกิจกรรมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชาชนในระดับต่าง ๆ สร้างขีดความสามารถในการจัดการ หรือการมีส่วนร่วมดำเนินแผนงานหรือโครงการ

- ให้ความสำคัญกับการจัดทำเนื้อหาสาระของสาร ที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีการจัดลำดับสารที่จะเผยแพร่ให้สอดคล้องกับระยะเวลา สถานการณ์ ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้รับสาร ใช้เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ แปลกใหม่ ทันสมัย ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากขาดความรู้และทักษะในการดำเนินการเอง

- ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เท่ากับการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ เพื่อให้ข่าวสารข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยที่รับรู้อย่างถูกต้องตรงตามเป็นจริงกับเหตุการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในด้านต่าง ๆ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากสื่อมวลชนต่างประเทศ