เรื่องเล่า...ริมเขื่อน
รักษ์ "น้ำ" ตามรอยพระบาท
โครงการผันน้ำโขง-เลย-ชี-มูล (ภาษาไทย)
โครงการผันน้ำโขง-เลย-ชี-มูล (ภาษาอังกฤษ)
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง (ภาษาไทย)
เรื่องเล่า...ริมเขื่อน
รักษ์ "น้ำ" ตามรอยพระบาท
โครงการผันน้ำ
โครงการผันน้ำ
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ
โขง-เลย-ชี-มูล
โขง-เลย-ชี-มูล
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง
   
โดยระบบแรงโน้มถ่วง
โดยระบบแรงโน้มถ่วง
อุดมธารา
   
"น้ำชลประทาน"
เพื่อสร้างชีวิตใหม่
"น้ำชลประทาน"
เพื่อสร้างชีวิตใหม่
ความยั่งยืน
แห่งภาคเหนือตอนบน
   
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาไทย)
   
         
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง (ภาษาอังกฤษ)
โครงการแก่งเสือเต้น (ภาษาไทย)
โครงการแก่งเสือเต้น (ภาษาอังกฤษ)
   
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ
โครงการแก่งเสือเต้น
โครงการแก่งเสือเต้น
   
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง
ปฐมบทแห่งการพัฒนาลุ่มน้ำยม
ปฐมบทแห่งการพัฒนาลุ่มน้ำยม
   
อุดมธารา
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
   
ความยั่งยืนแห่งภาคเหนือตอนบน
     
(ภาษาอังกฤษ)
       
     
         
         
       
 
     
     
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 
งานเผยแพร่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน โทร. 0-2241-0965 ภายใน 2209