หน้าแรก

ความเป็นมา /
      หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร
      ข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
      กรมชลประทาน

ตัวชี้วัด

ระเบียบข้อมูลข่าวสาร
      กรมชลประทาน

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     สำนักงานคณะกรรมการ
          ข้อมูลข่าวสารของราชการ

     ราชกิจจานุเบกษา

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
           power point ประกอบการประชุม
           รูปภาพการประชุม
 
 


         
       

ท่านเข้าชมเป็นลำดับที่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้น 1
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2xxx-xxxx    โทรสาร 0-2xxx-xxxx