Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก

ความเป็นมา /
      หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร
      ข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
      กรมชลประทาน

ตัวชี้วัด

ระเบียบข้อมูลข่าวสาร
      กรมชลประทาน

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     สำนักงานคณะกรรมการ
          ข้อมูลข่าวสารของราชการ

     ราชกิจจานุเบกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

      
         โครงสร้างและการจัดการองค์กร
         สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
                    - หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวง
                    - คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่หน่วยงานภายในกรม

         กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง

                    - คำสั่งกรมชลประทาน
                    - ประกาศ  คำสั่ง  สำนักนายกรัฐมนตรี

                    - กฏหมาย ระเบียบ วิธีการบริหารงบประมาณ


         ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
         นโยบายและการตีความ
         แผนงาน โครงการและงบประมาณ
          คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
                    - คู่มือด้านการบริหารจัดการน้ำ
                    - คู่มือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
                    - คู่มือด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
                    - คู่มือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
         สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา  
                       (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         สัญญาสำคัญของรัฐ
                      (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม.
         ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
    
               
 


 
 
 
 
 
ดัชนีข้อมูลตามมาตรา 7 , 9
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

 

 

ท่านเข้าชมเป็นลำดับที่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน ห้องประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชั้น 1
อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-0965    โทรสาร 0-2243-6926