RID Library
ห้องสมุด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2243-1043 ภายใน 2252
 
ห้องสมุดภายใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ / ห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ห้องสมุด กรมปศุสัตว์
  ห้องสมุด กรมวิชาการเกษตร
  ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ห้องสมุดความรู้การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
  ระบบบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง / ห้องสมุด กรมประมง
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   

 

 Copyright © 2006 By Information Technology Center All rights reserved.
For more information please contact Royal Irrigation Department Library