RID Library
ห้องสมุด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2243-1043 ภายใน 2252
 

ระเบียบการยืม – คืน หนังสือ

  การยืมหนังสือ
  1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมชลประทาน จะยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด
    โดยบรรณารักษ์อนุญาต และไม่คิดมูลค่า โดยผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น และให้นำมาแสดง
    ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาติดต่อ
  2. กรณี ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด ยกเว้นกรณีที่
    บรรณารักษ์เห็นสมควร ดังนี้
      มีหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากหน่วยงานซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่
    หนังสือรับรองของบรรณารักษ์ห้องสมุดในหน่วยงานซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่หรือศึกษาอยู่
    อื่น ๆ ที่บรรณารักษ์เห็นสมควร และหากเกินกำหนดส่งต้องจ่ายค่าปรับและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
  3. สื่อที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือทั่วไป หรือตำรา วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์
    ฉบับล่วงเวลา หรือสิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้ามไว้
  4. หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละ 7 วัน สิ่งตีพิมพ์ออกตามวาระยืมได้ครั้งละ 3 วัน และรวมกันไม่เกิน 5 เล่ม
  5. ข้าราชการสังกัดกรมชลประทานที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอขยายเวลากำหนดส่งได้ 15 วัน
  6. ไม่อนุญาตให้ยืมหรือมีในครอบครอง เล่มที่และฉบับที่ซ้ำกัน
  7. สามารถยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง กรณียืมครบ 3 ครั้งแล้ว  หากต้องการยืมต่ออีก ต้องคืนไว้ที่ห้องสมุด
    และทิ้งช่วงไม่ต่ำกว่า 7 วัน จึงจะมีสิทธิ์ยืมต่อได้อีก
  8. ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศจากสมาชิก โดยเรียกคืนก่อนกำหนดส่ง
    ในกรณีที่
    มีผู้ต้องการเร่งด่วนที่จะใช้หนังสือเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
    ทำการสำรวจหนังสือประจำปี (15 ส.ค. ของแต่ละปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และงดบริการยืม
    ในช่วงดังกล่าวเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีนั้น)
    อื่น ๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น
  9. การยืมปกติหรือขอยืมต่อ ต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น
  10. กรณีขอยืมต่อ ผู้ยืมต้องนำสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศนั้นมาด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสภาพ  และประทับ
    วันกำหนดส่ง
  11. ก่อนยืมต้องตรวจดูสภาพความเรียบร้อย เมื่อพบการชำรุด เสียหายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที มิฉะนั้น
    ผู้ยืมต้องรับผิดชอบความเสียหายทุกประการ
  12. กรณีที่ยังไม่คืนรายการที่เกินกำหนดส่ง จะไม่อนุญาตให้ยืมเพิ่ม จนกว่าจะคืนรายการดังกล่าวก่อน
     
  การคืนหนังสือ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. สมาชิกอาจคืนด้วยตัวเอง หรือให้ผู้อื่นมาคืนแทน ตามวันกำหนดส่งหรือก่อนกำหนดส่งก็ได้
  2. กรณีเกินกำหนดส่ง สมาชิกอาจคืนด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนก็ได้ แต่ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 3 บาท
    ต่อ 1 เล่ม
  3. กรณีเกิดการสูญหาย ผู้ยืมต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ทันที  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการ
    ดังต่อไปนี้
    ขอซื้อทดแทน โดยต้องมีรายการทางบรรณานุกรมเหมือนเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ยืมต้องหาซื้อมาให้
    ห้องสมุดเอง และต้องจ่ายค่างานทางเทคนิค เล่มละ 50 บาท
    ขอชดใช้เป็นเงิน ในจำนวน 2 เท่าของราคาสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศนั้น ๆ ณ ราคาปัจจุบัน
    ส่วนที่ไม่ปรากฏราคา  บรรณารักษ์จะเป็นผู้ประเมินราคา และคิดเป็นค่าปรับ 2 เท่าตามปกติ
    กรณีได้แจ้งหายกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้ว ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน  มิฉะนั้นห้องสมุด
    จะนับวันจากวันที่แจ้งหายและเปรียบเทียบปรับย้อนหลังเพิ่ม 2 เท่า โดยถือว่าเป็นวันเกินกำหนดส่ง
    ไปจนกว่าผู้ยืมจะดำเนินการแล้วเสร็จ
     

 

 Copyright © 2006 By Information Technology Center All rights reserved.
For more information please contact Royal Irrigation Department Library