หน่วยงานในสำนักชลประทานที่ 12
   สำนักชลประทานที่ 12   rid12@mail.rid.go.th
   - ส่วนวิศวกรรมบริหาร   oe12@mail.rid.go.th
   - ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา   om12@mail.rid.go.th
   - ส่วนปฏิบัติการ   ex12@mail.rid.go.th
   - ส่วนเครื่องจักรกล   me12@mail.rid.go.th
   - ฝ่ายบริหารทั่วไป   ma12@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานชัยนาท   chainat@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานอุทัยธานี   uthai@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานสิงห์บุรี   singha@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานอ่างทอง   argthong@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานสุพรรณบุรี   suphann@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา   phayadam@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ   polthep@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์   tahboad@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก   samchuk@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์   dornjede@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิพระยา   propraya@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ   bromtaht@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร   chansood@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี   yangmnee@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่   pakhai@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว   kraseaw@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา   tapsalao@mail.rid.go.th
   โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 12   onfarm12@mail.rid.go.th
   โครงการก่อสร้าง 1 / 12   const112@mail.rid.go.th
   โครงการก่อสร้าง 2 / 12   const212@mail.rid.go.th
   ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 12   itrid12@mail.rid.go.th