001
 
เมนู
 
 
หน้าแรก
ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน
ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน
แบบฟอร์มการฌาปนกิจสงเคาระห์กรมชลประทาน
การชำระเงิน
Website กรมชลประทาน
ติดต่อเรา
tes
 

 

 

การฌาปนกิจ กรมชลประทาน

003

ด้านทะเบียนเอกสาร


    - สมาชิก ฌปช. ทุกท่านจะได้รับเอกสารสำคัญเพื่อแสดงการเป็นสมาชิก 1 ฉบับ เรียกว่า ใบต้อนรับ ขอให้สมาชิกเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้รับประโยชน์ดำเนินการเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
    - สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านทะเบียนได้โดยตลอด ซึ่ง ฌปช. จะถือเอาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายที่นายทะเบียนได้รับเป็นสำคัญ สมาชิกท่านใดประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ขอให้ดำเนินการแต่ละกรณี ดังนี้
1. กรณีขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ (ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์) ขอให้สมาชิกใช้แบบฟอร์ม ฌป.8 กรอกรายละเอียดระบุผู้ที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นผู้จัดการศพ หรือ เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของสมาชิกพร้อมด้วยพยาน 2 คน แล้วจัดส่งเอกสารให้นายทะเบียน ฌชป.
2. กรณีขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว/ชื่อสกุล ฯลฯ (ของทั้งสมาชิกและผู้รับผลประโยชน์) ขอให้สมาชิกใช้แบบฟอร์ม ฌป.9 กรอกรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยระบุเหตุ ที่ขอเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานเอกสาร ซึ่งสมาชิกได้รับรองสำเนาถูกต้องไปให้นายทะเบียนเพื่อดำเนินการด้วย
    - สมาชิกท่านใดประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิก ฌชป. ให้ใช้แบบฟอร์ม ฌป.7 กรอกรายละเอียดพร้อมระบุเหตุผลการลาออกด้วย ซึ่งการลาออกของสมาชิกต้องอยู่ภายในเงื่อนไข ดังนี้
1. ให้สมาชิกยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ระบุลาออก ไม่น้อยกว่า 30 วัน และสำเนาแจ้งให้หน่วยงาน / โครงการ ที่เป็นผู้หักเงินสงเคราะห์ของสมาชิกได้รับทราบด้วย
2. การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนมัติโดยกำหนดวันที่ให้ออกได้ไว้
3. กรณีที่หนังสือลาออกของสมาชิกส่งถึงนายทะเบียนหลังวันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก ฌชป. จะถือวันที่นายทะเบียนได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ลาออกเป็นวันลาออกของสมาชิก
     - สมาชิกท่านใดที่ย้ายหน่วยงาน / โครงการ / ฯลฯ และย้ายหน่วยเบิกจ่าย ขอให้แจ้งให้นายทะเบียน ฌชป. ทราบทุกครั้งด้วย เพื่อการควบคุมด้านทะเบียนสมาชิกจะได้เป็นปัจจุบันโดยตลอกรวมทั้งจะไม่มีปัญหาในเรื่องการหักเงินสงเคราะห์จากสมาชิกไม่ได้อีกด้วย
สมาชิกท่านใดที่จะพ้นจากราชการกรมชลประทาน เนื่องจากเกษียณอายุ, ขอลาออกจากราชการ, โอนไปรับราชการที่ส่วนราชการอื่น, ถูกดำเนินการทางวินัยขั้นไล่ออก, ปลดออก, ฯลฯ ขอให้แสดงความจำนงเพื่อยืนยันว่าท่านมีความประสงค์จะเป็นสมาชิก ฌชป. ต่อไปหรือไม่ โดยให้ใช้แบบฟอร์ม ฌป.10 ยื่นล่วงหน้าก่อนสมาชิกจะพ้นจากราชการกรมชลประทาน ไม่น้อยกว่า 30 วันด้วย
    - สมาชิกควรแจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้เจตนาไว้ในใบสมัครหรือตามที่สมาชิกได้ขอเปลี่ยนแปลงไว้ครั้งสุดท้าย ได้รับทราบถึงสิทธิในการได้รับเงินณาปนกิจสงเคราะห์กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม เพื่อผู้รับผลประโยชน์ได้ดำเนินการด้านหลักฐานเอกสารต่างๆ ได้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งจะส่งผลถึงการรับเงินสงเคราะห์ทั้งในส่วน 40% และ 60% ได้เร็วขึ้น ไม่ต้องมีการทักท้วงในเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนอีก

 

สำหรับกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม


มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินสงเคราะห์ดังนี้
1. ให้บุคคลซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌชป. หรือตามที่สมาชิกได้แสดงเจตนาครั้งหลังสุดดำเนินการโดยใช้แบบฟอร์ม ฌป.4 กรอกคำขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมหลักฐานประกอบดังนี้
     1.1 สำเนามรณบัตรของสมาชิก
     1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ (ทั้งผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์) และสำเนาทะเบียนบ้าน
     1.3 สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการสมรส (กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นภรรยา)
     1.4 สำเนาสูจิบัตรกรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นบุตรผู้เยาว์ ให้บิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามคำสั่งศาล เป็นผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์แทนบุตรผู้เยาว์
     1.5 ต้นฉบับหรือสำเนาใบต้นรับของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
     1.6 สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้) สำหรับผู้รับผลประโยชน์ที่ประสงค์จะให้ฌชป. โอนเงินสงเคราะห์ไปให้
     1.7 ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วย
2. ให้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌป.4) พร้อมหลักฐาน ณ ............................... ที่ .......................
     2.1 ถ้าสมาชิกที่ถึงแก่กรรมสังกัดสำนัก / กองส่วนกลาง ให้ยื่นโดยตรงที่นายทะเบียน ฌชป. (ฝ่ายทะเบียนเอกสาร ฌชป. อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ชั้น4)
     2.2 ถ้าสมาชิกที่ถึงแก่กรรมสังกัดสำนักชลประทาน / โครงการก่อสร้างต่างๆ ให้ยื่นที่หัวหน้างานการเงินของสำนักชลประทาน / ของโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อตรวจสอบคงามถูกต้องเบื้องต้น และให้นำส่งนายทะเบียน ฌชป. เพื่อตรวจสอบดำเนินการต่อไป หรือผู้รับประโยชน์สะดวกที่จะส่งให้นายทะเบียน ฌชป. โดยตรงก็ได้
3. นายทะเบียน ฌชป. ตรวจสอบความถูกต้องคำขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมหลักฐานต่างๆ และจะดำเนินการให้ตามลำดับ ดังนี้
     3.1 บันทึกการถึงแก่กรรมของสมาชิกพร้อมระบุผู้จัดการศพตรงตามที่สมาชิกได้แสดงเจตนาไว้ ส่งให้ฝ่ายการเงินและบัญชี ฌชป. เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจัดการศพให้ก่อน 40% เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น
     3.2 หลังจากนั้น นายทะเบียนฯ ดำเนินการออกประกาศแจ้งการถึงแก่กรรมและรายงานสรุปรายละเอียด ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ทั้งในส่วนผู้จัดการศพ (40%) และผู้รับเงินสงเคราะห์ (60%) ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมให้ฝ่ายการเงินและบัญชี ฌชป. พร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ 60% ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ต่อไป
     3.3 สำหรับเอกสารหลักฐานที่ส่งมาไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามที่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมได้แสดงเจตนาไว้ นายทะเบียนฯ จะแจ้งกลับไปให้ผู้นำส่งหรือผู้บังคับบัญชาในสังกัดทราบโดยเร็วเพื่อจัดส่งหลักฐานให้ถูกต้องและนายทะเบียนฯ จะดำเนินการให้เช่นเดียวกับ 3.1 และ 3.2
4. การรับเงินสงเคราะห์ – ผู้รับประโยชน์ทั้งในส่วนผู้จัดการศพ (ได้รับเงินค่าจัดการศพ 40%) และผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ 60% จะเลือกปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งได้ดังต่อไปนี้
     4.1 มารับเงินสงเคราะห์ด้วยตนเอง เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ฌชป.
     4.2 ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้ ฌชป. โอนเงินสงเคราะห์ในส่วนที่มีสิทธิ์ได้รับไปเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ........................... หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขา ..................................... พร้อมส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารดังกล่าวไปให้ด้วย (ตามแบบฟอร์ม ฌป.6) ให้ส่งไปพร้อมกับแบบ ฌป.4 ตามข้อ 2 เพื่อฝ่ายการเงินและบัญชี ฌชป. จะได้ดำเนินการให้ตามที่ประสงค์ต่อไป

 

ด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์


      สำหรับสมาชิก
      สมาชิกมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกอื่นถึงแก่กรรมรายละ 5 บาท ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิกจากใบเสร็จเก็บเงินรายเดือน โดยฝ่ายการเงินและบัญชี ฌชป. จะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาชิกในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
      1. กรณีสมาชิกยังรับราชการอยู่ ฌชป.หักเงินสงเคราะห์จากบัญชีเงินได้รายเดือนของสมาชิก
      2. กรณีสมาชิกพ้นจากราชการกรมชลประทาน และได้แสดงความจำนงไว้ต่อ ฌชป. ในการขอเป็นสมาชิกต่อไป ฌชป. จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือนจากสมาชิกตามวิธี .............. สมาชิกได้แสดงความจำนงไว้ในแบบ ฌป.10
      สำหรับ ฌชป.
      ฌชป. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามที่สมาชิกได้แสดงเจตนาไว้ โดยผ่านการตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจากนายทะเบียน ฌชป. แล้ว และจะจ่ายตามกำหนดเวลาดังนี้ 
      1. จ่ายครั้งแรกเป็นค่าจัดการศพ (40%) ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ (หลังจากได้รับเรื่องจากนายทะเบียนฯ)
      2. จ่ายเงินสงเคราะห์ที่เหลือ 60% หลังจากที่จ่ายค่าจัดการศพ (40%) ไปแล้วไม่เกิน 60 วัน
      3. สำหรับรายที่ไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ตามกำหนดเวลาเนื่องจากกรณีผู้รับผลประโยชน์ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร) หรือมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามระเบียบข้อบังคับ จะต้อง
          3.1 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฌชป. ก่อนจ่าย หรือ
          3.2 ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (กรณีมีผู้ร้อง) และรายงานเสนอคณะกรรมการ ฌชป. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังกล่าวก่อนด้วย

 

 

ลิขสิทธิ์ @ 2015การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน