ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
ตำแหน่งนักอุทกวิทยา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

จัดทำโดย...มงคล อึ่งป่อง
โทร. 0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2800)
เพื่อให้การรับชมหน้าเว็บมีประสิทธิภาพ ควรตั้งค่า Screen resolution ::: 1024 by 768 pixels