สอบถามเพิ่มเติม ::: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ โทร.2484

 

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6ว 7ว และ 7วช
 
ประกาศ
  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ฯ

 

..