สอบถามเพิ่มเติม ::: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ โทร.2484

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 วช
 
ประกาศ..รับสมัครฯ
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  ใบสมัคร
  ปก
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลข 2
  เอกสารหมายเลข 3
  เอกสารหมายเลข 4
  เอกสารหมายเลข 5

 

..