สอบถามเพิ่มเติม ::: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ โทร.2484

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งระดับ 7 ว และ 8 ว
 
ประกาศ..รับสมัครฯ
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับ 7 ว
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับ 8 ว
  ใบสมัคร
  ปก
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลข 2
  เอกสารหมายเลข 3
  เอกสารหมายเลข 4
  เอกสารหมายเลข 5

 

..