วันที่

ด่วนมาก ที่ สพบ.809/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
   
ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
 
ที่ นร 1006/ว 1 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ที่ นร 1006/ว 35 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550