ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ใบสมัคร
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5
   
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส)
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการพิศษ)
 

 


ฝ่ายสวัสดิการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 5051 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2298 , 2632 , 2412)
ดูแลและพัฒนาโดย..นายมงคล อึ่งป่อง (สายใน 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels